Round 2 — 6 Hours of Imola
21 April 2024
Imola Circuit — Imola